Witamy Cię w Ośrodku Terapii Uzależnień FENIKS!

Placówka, w której rozpoczynasz leczenie, umiejscowiona jest nad brzegiem północnym Dużego Jeziora Turawskiego. W tej okolicy lasy iglaste harmonijnie łączą się z wodami słynnego na całym Śląsku miejsca wypoczynku i rekreacji. Od wielu lat ta perła turystyczna była wykorzystywana jako leczniczy azyl dla osób spragnionych spokoju. Nie bez powodu często w tym miejscu mówi się o “klimatoterapii” sprzyjającej leczeniu uzależnień.

Teraz jest już mniej ważne skąd przychodzisz i co dotychczas robiłeś, wszystko możesz zacząć od nowa. To wybór. Twój wybór!

Główny cel leczenia, to poprawa stanu zdrowia i jakości życia w wymiarze somatycznym, psychologicznym i społecznym.

Leczenie trwa do 12 miesięcy i realizowane jest poprzez psychoterapię indywidualną, grupową i uczestnictwo w społeczności terapeutycznej. Każdy pacjent jest równoprawnym członkiem społeczności i uczestniczy w programie terapeutycznym, opisanym w załączniku nr 1 pt. Proces zmiany pacjenta w terapii.

Będąc członkiem społeczności terapeutycznej, będziesz naprzemiennie pełnił różne funkcje, zarówno jako członek zarządu jak i wykonując prace zlecane przez osoby do tego uprawnione, a więc kierownika ds. pracy, gospodarza domu (zwanego patronem) i kierownika kuchni. Leczący się w placówce osobiście dbają o czystość w pomieszczeniach, gotują i wykonują drobne prace związane z porządkami wokół naszego terenu.

Oto Twoje prawa, obowiązki, przywileje i ograniczenia wynikające z przebiegu i charakteru terapii:

Masz prawo do:

 1. uczestniczenia w przewidzianych w programie terapeutycznym zajęciach, tj. w:
  • psychoterapii indywidualnej
  • psychoterapii grupowej
  • spotkaniach społeczności terapeutycznej
  • treningach psychologicznych
  • warsztatach umiejętności interpersonalnych
  • zajęciach sportowo – rekreacyjnych
  • arteterapii
  • fizjoterapii (w tym masaż, sauna, zajęcia ruchowe i sportowe)
  • ergoterapii i terapii zajęciowej;

2. indywidualnej opieki terapeutycznej przez cały okres leczenia, a zatem zostanie Ci przydzielony terapeuta, z którym opracujesz swój “Indywidualny plan terapii”. “Twój terapeuta” będzie towarzyszył i pomagał Ci przez całe leczenie.

3. wyrażanie opinii, zgłaszania wniosków, krytyki i podejmowania decyzji poprzez głosowanie w ramach społeczności terapeutycznej, odnośnie spraw dotyczących codziennego życia w ośrodku.

4. wglądu we własną dokumentację medyczną oraz uzyskania jasnej informacji co do swojego stanu zdrowia.

5. przepustek i odwiedzin na terenie Placówki. Procedura udzielania przepustek i zgody na odwiedziny jest zgodna z zasadami i przywilejami pacjenta w trakcie upływu terapii.

6. konsultacji lekarskich oraz leczenia, za wyjątkiem schorzeń i chorób uniemożliwiających uczestnictwo w programie terapeutycznym.

7. korzystania z praktyk religijnych, w czasie i zakresie nie kolidującym z realizowanym programem terapeutycznym.

8. odmowy uczestniczenia w procedurach wykraczających poza zakres programu terapeutycznego.

9. zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (np. wycieczki, obozy, wyjścia do kina, do teatru).

10. korzystania z urządzeń siłowni, ze sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych, komputera, ksero i telefonu na zasadach bieżąco regulowanych przez ustalenia społeczności terapeutycznej.

11. korzystania z depozytu, zgodnie z regulaminem deponowania przedmiotów wartościowych i gotówki.

12. ubiegania się o uczestnictwo w programie readaptacyjnym.

13. egzekwowania swoich praw wynikających z Konstytucji RP, Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i innych obowiązujących aktów prawnych.

14. rezygnacji z leczenia, w każdym, dowolnym momencie, bez podawania przyczyn.